Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta Toruń
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki
9 sierpnia, 2019

Rozwód – prawo do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie udowodnić w trakcie rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku bierze pod uwagę wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana niemożliwość zgodnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie kiedy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, ale może też zaistnieć w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać razem, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia prawnik może dopisać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko ma różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie uzyskanych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych sytuacjach można starać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.