Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Fryzjer – jak wybrać dobry salon
28 lutego, 2020

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.