Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Usługi ogrodnicze
15 sierpnia, 2019

Geodeta Toruń – Wznowienie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic jest możliwa gdy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z osiągnięciem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie oraz punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, składający się z dokumentów pomiarowych, takich, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd dociera do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych sporządza jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do wzniesienia obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.