Geodeta – pomiary specjalne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na zredukowanie zbytecznego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego sporządzamy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania linii do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji albo poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola właściwego wykonania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.